Regulamin Serwisu polskiedomki.pl

1. Wstęp.

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania z serwisu internetowego polskiedomki.pl. Korzystanie z serwisu internetowego polskiedomki.pl oznacza zgodę Użytkownika na postanowienia nn. Regulaminu. Każdy Użytkownik serwisu polskiedomki.pl ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu. Prosimy uważnie zapoznać się z jego treścią.
1.2. Zakres regulacji Regulaminu obejmuje: 
1.2.1. zasady sprzedaży projektów architektoniczno-budowlanych, 
1.2.2. zasady sprzedaży pozostałych usług. 
1.3. Serwis internetowy Polskie Domki dostępny pod adresem internetowym polskiedomki.pl prowadzony jest przez firmę BAUTAM Dawid Tamás z siedzibą przy ul. Browarnej 41/8, 33-300 Nowy Sącz, numer NIP 7342593797. Adres korespondencyjny: BAUTAM PROJEKT ul. Hufcowa 3C; 30-394 Kraków. 
1.4. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.5. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 
1.6. Dane kontaktowe dla konsumentów znajdują się w zakładce Kontakt na stronie Serwisu polskiedomki.pl 

2. Definicje.

Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują i stanowią jego integralną część. 
Serwis polskiedomki.pl - powiązany funkcjonalnie zbiór stron internetowych umieszczonych pod adresem internetowym: polskiedomki.pl lub innych adresach Administratora Serwisu polskiedomki.pl, zawierający: 
1) bazę danych ofert gotowych projektów architektonicznych; 
2) informacje o usługach świadczonych przez polskiedomki.pl. 
Administrator Serwisu polskiedomki.pl - Podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest firmę BAUTAM Dawid Tamás z siedzibą przy ul. Browarnej 41/8, 33-300 Nowy Sącz, numer NIP 7342593797. 
Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży projektu architektoniczno-budowlanego niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
Projekt domu - Projekt architektoniczno – budowlany w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa budowlanego. 
Koncepcja projektu - Zarys projektu architektoniczno – budowlanego zawierający wizualizację, uproszczony rysunek i opis. Koncepcja projektu wymaga dodatkowego opracowania architekta - twórcy, aby spełniała wymogi projektu architektoniczno – budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 
Sprzedaż projektu architektonicznego - Umowa, na podstawie której Użytkownik nabywa jeden komplet (4 egzemplarze) projektu architektoniczno - budowlanego i w ten sposób uzyskuje prawo (licencję) do zastosowania tego projektu do jednej budowy. 
Użytkownik - Osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która dokonała rejestracji na stornie polskiedomki.pl, poprzez uzyskanie loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto Użytkownika. 
Materiały - Teksty, opracowania, obrazy oraz wszelkie inne treści udostępniane w Serwisie przez Użytkownika.

3. Warunki techniczne korzystania z Serwisu polskiedomki.pl oraz polityka cookies.

3.1. Do korzystania z Serwisu polskiedomki.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. 
3.2. Informację o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdują się w Polityce prywatności serwisu polskiedomki.pl. 

4. Sprzedaż projektów architektonicznych. 

4.1. Serwis polskiedomki.pl zawiera bazę danych ofert projektów architektonicznych na sprzedaż. 
4.2. Oferta projektu architektonicznego zawiera: 
4.2.1. kolorową wizualizację, 
4.2.2. rysunek techniczny, 
4.2.3. opis projektu i dane techniczne,
4.2.4. cenę projektu,
4.2.5. szacunkowy koszt budowy i opis technologii budowy,
4.2.6. biuro architektoniczne oraz architektów będących twórcą projektu. 
4.3. Administrator Serwisu polskiedomki.pl prowadzi na terytorium całej Polski sprzedaż projektów architektonicznych dostępnych w Serwisie polskiedomki.pl oraz świadczy na rzecz Użytkowników dodatkowe usługi związane ze sprzedażą wliczone w cenę sprzedaży projektu, takie jak: 
4.3.1. doradztwo, 
4.3.2. obsługa transakcji, 
4.3.3. helpdesk. 
4.4. Informacje znajdujące się w Serwisie polskiedomki.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o projektach architektonicznych, podane w Serwisie polskiedomki.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
4.5. W celu nabycia projektu architektonicznego należy złożyć zamówienie. Zamówienie można złożyć: telefonicznie, mailowo lub korzystając z przycisku „kupuję projekt” przy projekcie. Aktualne numery telefonów oraz adresy mailowe dostępne są na stronach internetowych Serwisu polskiedomki.pl. 
4.6. Po przyjęciu zamówienia konsultant Serwisu polskiedomki.pl kontaktuje się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia zamówienia oraz ewentualnego uzupełnienia danych koniecznych do realizacji transakcji. Do zawarcia umowy sprzedaży projektu architektonicznego dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Serwis polskiedomki.pl. 
4.7. Dostarczenie projektu następuje maksymalnie w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez konsultanta Serwisu polskiedomki.pl. W przypadku zamówienia sporządzenia Projektu domu na podstawie Koncepcji projektu, czas realizacji może się wydłużyć. W tym przypadku konsultant Serwisu polskiedomki.pl poinformuje o przewidywanym terminie realizacji. Konsultant Serwisu polskiedomki.pl uprzedzi Użytkownika o terminie dostarczenia projektu z jednodniowym wyprzedzeniem. 
4.8. W skład projektu architektoniczno-budowlanego oferowanego do sprzedaży przez Serwis polskiedomki.pl wchodzą: 
4.8.1. Część architektoniczna: 
a) rzut fundamentów – dokładne rozmieszczenie fundamentów, wymiary ław fundamentowych i głębokość ich posadowienia, 
b) rzuty wszystkich kondygnacji (np. parter, piwnica, piętro) – rozmieszczenie i wymiary wszystkich pomieszczeń, rozmieszczenie i wielkość otworów okiennych i drzwiowych, rozmieszczenie kominów, sugerowana aranżacja wnętrz,
c) rzut więźby dachowej – wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji dachu, 
d) rzut dachu – wymiary dachu, kąt nachylenia wszystkich połaci dachu, rozmieszczenie okien połaciowych, lukarn, kominów, 
e) przekroje pionowe – rysunki budynku po pionowym przecięciu, pokazują wszystkie elementy konstrukcji budynku, czyli warstwy podłogi, stropów, dachu,
f) elewacje (frontowa, dwie elewacje boczne, ogrodowa) – dokładny wygląd domu z każdej strony,
g) zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej – wymiary okien i drzwi wykorzystanych w projekcie. 
4.8.2. Część konstrukcyjna 
4.8.3. Część instalacyjna:
a) projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej
b) projekt instalacji centralnego ogrzewania
c) projekt instalacji elektrycznej 
d) projekt instalacji gazowej.
4.8.4. Część opcjonalna. Wybrane projekty mogą zawierać ponadto dodatkowe dokumenty, jak zestawienie materiałów i ślepy kosztorys. Materiały te nie są jednak gwarantowane.
4.9. Każdy projekt architektoniczno-budowlany oferowany do sprzedaży przez Serwis polskiedomki.pl należy zaadaptować do warunków lokalnych przez uprawnionych projektantów. Dopiero po adaptacji projekt staje się Projektem Budowlanym w rozumieniu Prawa Budowlanego, który można złożyć z wnioskiem o wydanie Decyzji o pozwolenie na budowę do lokalnego, stosownego Urzędu wydającego tego typu Decyzje.
4.10. Nabycie Projektu architektonicznego obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy.
4.11. Zapłata za projekt architektoniczny może nastąpić w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany w Serwisie polskiedomki.pl lub za pobraniem.
4.11.1. Użytkownik dokonuje wyboru formy płatności na karcie składania zamówienia.
4.11.2. W przypadku wyboru formy płatności – przedpłaty przelewem, Użytkownik winien dokonać wpłaty w terminie 7 dni.
4.12. Projekty przysyłane są do klientów za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej.
4.12.1. Użytkownik dokonuje wyboru form dostarczenia Projektu na karcie składania zamówienia, gdzie jednocześnie informowany jest o kosztach wybranej formy i terminach dostarczenia.
4.12.2. Koszt dostarczenia projektu pokrywa Użytkownik, chyba że Administrator Serwisu polskiedomki.pl zastrzeże inaczej.
4.12.3. W przypadku wyboru formy płatności – przedpłata przelewem termin dostarczenia przesyłki liczony jest od zaksięgowania wpłaty na koncie Administratora Serwisu polskiedomki.pl.
4.12.4. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem, termin dostarczenia przesyłki liczony jest od potwierdzenia zamówienia przez konsultanta.
4.13. Dane dostarczane przez Użytkowników podczas składania zamówienia są wykorzystywane przez Serwis polskiedomki.pl w celu wykonania i rozliczenia transakcji sprzedaży projektu architektonicznego.
4.14. Użytkownik Serwisu polskiedomki.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora Serwisu polskiedomki.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), w tym udostępnianie kontaktu Partnerom Administratora Serwisu, związanym z branżą budowlaną i inwestycjami budowlanymi.
4.15. Serwis polskiedomki.pl zapewnia Użytkownikom szerokie i profesjonalne doradztwo przy wyborze projektu architektonicznego oraz stałe wsparcie techniczne w zakresie wykonania usługi w postaci tzw. helpdesku. Funkcja helpdesk jest dostępna pod danymi dostępnymi w Serwisie polskiedomki.pl. 

5. Rękojmia za wady fizyczne i prawne.

5.1. Projekty oferowane w serwisie polskiedomki.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych.
5.2. Administrator Serwisu polskiedomki.pl odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Projektu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).
5.3. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Projektu przechodzi na Konsumenta w momencie wydania mu Projektu przez Administratora Serwisu polskiedomki.pl lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Konsument samodzielnie określił przewoźnika Projektu, a Administrator Serwisu polskiedomki.pl nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta w chwili wydania Projektu temu przewoźnikowi.
5.4. Po otrzymaniu Projektu zaleca się sprawdzenie przez Konsumenta stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Projektu lub też innych nieprawidłowości Projektu zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.
5.5. Reklamacji Projektu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Administratora o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Projektu.
5.6. Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Projektu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Administratora.
5.7. Reklamacja może być złożona poprzez wysłanie formularza za pomocą poczty elektronicznej na adres: projekty@polskiedomki.pl lub w formie pisemnej na adres: BAUTAM PROJEKT ul. Hufcowa 3C; 30-394 Kraków.
5.8. Do reklamowanego Projektu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
5.9. Jeżeli projekt ma wadę, Konsument może:
5.9.1. żądać wymiany Projektu na wolny od wad, albo
5.9.2. żądać usunięcia wady, albo
5.9.3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
5.9.4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
5.10. Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przypadku, gdy Administrator serwisu polskiedomki.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Projekt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Projekt był już wymieniony lub naprawiany przez Administratora Serwisu polskiedomki.pl albo Administrator nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Projektu na wolny od wad lub usunięcia wady.
5.11. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Administratora usunięcia wady żądać wymiany Projektu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie projektu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Administratora Serwisu polskiedomki.pl.
5.12. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Projektu jest nieistotna.
5.13. Administrator serwisu polskiedomki.pl może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Projektu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Projektu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
5.14. W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Projektu domaga się wymiany Projektu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Projektu do Administratora Serwisu polskiedomki.pl odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Administratora Serwisu polskiedomki.pl. Reklamowany Projekt należy wówczas odesłać na adres Administratora Serwisu polskiedomki.pl. W sytuacji, gdy Konsument żąda usunięcia wady Projektu albo obniżenia ceny nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego Projektu do Administratora Serwisu polskiedomki.pl. W tym wypadku Konsument powinien reklamowany Projekt udostępnić w miejscu w którym się ona znajduje oraz poinformować o tym fakcie Administratora w celu terminu odbioru reklamowanego Projektu.
5.15. Administrator serwisu polskiedomki.pl rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
5.16. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania
5.16.1. pisemnie na adres reklamującego,
5.16.2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
5.16.3. drogą telefoniczną.
5.17. Reklamacja może otoczyć wyłącznie Projektu w stanie nienaruszonym, pierwotnym, bez oznak dekompletowania, rozpinania, adaptacji i/lub zniszczenia. 

6. Reklamacja usług serwisu w pozostałym zakresie.

6.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora Serwisu polskiedomki.pl lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
6.2. Reklamacja usług Serwisu polskiedomki.pl powinna zawierać:
6.2.1. dane tożsamości Użytkownika;
6.2.2. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
6.2.3. okoliczności uzasadniające reklamację;
6.2.4. podpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
6.3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Administrator serwisu polskiedomki.pl może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
6.4. Administrator serwisu polskiedomki.pl może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
6.4.1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Sklepie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
6.4.2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
6.4.3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
6.4.4. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
6.5. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Administrator Serwisu polskiedomki.pl poinformuje niezwłocznie Użytkownika.
6.6. Reklamacje kierowane do Administratora Serwisu polskiedomki.pl, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Administrator Serwisu polskiedomki.pl będą przekazywane przez Administratora Serwisu polskiedomki.pl niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
6.7. Administrator Serwisu polskiedomki.pl rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
6.8. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
6.8.1. pisemnie na adres reklamującego,
6.8.2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
6.8.3. drogą telefoniczną.
6.9. Podmiotem odpowiedzialnym za wady fizyczne i prawne projektu ponosi architekt lub biuro architektoniczne będące twórcą projektu określone w ofercie sprzedaży zamieszczonej w Serwisie polskiedomki.pl.
6.10. W przypadku gdy Użytkownikiem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność Administratora Serwisu polskiedomki.pl z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Projektu. 

7. Prawo odstąpienia od umowy.

7.1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.
7.2. Temin odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
7.3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy Administratorowi Serwisu polskiedomki.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Administratora przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 8.1 powyżej.
7.4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na adres Administratora Serwisu polskiedomki.pl lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres projekty@polskiedomki.pl.
7.5. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Administratora. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Administrator Serwisu polskiedomki.pl potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
7.6. Projekt zakupiony przez Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Projektu. Zwracany przez Konsumenta Projekt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe Projekt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty zwrotu Projektu do Administratora ponosi Konsument.
7.7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Projektu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Projektu.
7.8. Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu Projektu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie projektu Administratorowi przed jego upływem.
7.9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Administratora, tym samym kanałem, którym Użytkownik dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności. Administrator Serwisu polskiedomki.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania Projektu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.10. Koszty dostarczenia Projektu podlegają zwrotowi Konsumentowi jedynie do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Administratora. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia ponosi Konsument.
7.11. W przypadku gdy Użytkownikiem jest Przedsiębiorca prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje.
7.12. Serwis polskiedomki.pl może wprowadzać korzystniejsze warunki zwrotu zakupionego projektu architektonicznego, w szczególności przewidywać dopuszczalność zwrotu projektu przez Użytkownika nie będącego Konsumentem lub wydłużając termin na zwrot projektu.
7.13. Wskutek zwrotu Projektu architektonicznego Użytkownik traci prawo jego zastosowania w jakiejkolwiek części. 

8. Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność.

8.1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za Materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.
8.2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen gotowych projektów architektonicznych znajdujących się w ofercie. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych gotowych projektów architektonicznych z oferty. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
8.3. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za których działania nie ponosi odpowiedzialności.
8.4. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić aktualność oferty oraz zgodność treści projektów ze zdjęciami/wizualizacjami przedstawionymi w ofercie Serwisu polskiedomki.pl. Użytkownik Serwisu poslkiedomki.pl jest jednak świadomy, że niektóre oferty projektów mogą być nieaktualne lub niezgodne ze zdjęciami.
8.5. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora, jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.
8.6. Administrator nie odpowiada za skutki uzyskania loginu i hasła Użytkownika przez osoby nieupoważnione.
8.7. Administrator nie odpowiada za dane osobowe pozwalające na identyfikację ujawnione przez Użytkownika. Ujawnienie tych danych następuję na odpowiedzialność Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia danych prywatnych Użytkownika, które nie są wymagane przy rejestracji.
8.8. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnienie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu polskiedomki.pl za wyjątkiem przypadków, gdy Administrator wyraził na to pisemną zgodę lub takie korzystanie odbywa się w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
8.9. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków do Serwisu polskiedomki.pl bez zgody Użytkownika.
8.10. Użytkownik zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone Serwisowi polskiedomki.pl i zwolnić Serwis polskiedomki.pl z jakichkolwiek roszczeń lub żądań łącznie z uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej wysuwanymi przez osoby trzecie, które wynikają bezpośrednio z naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub jakichkolwiek praw osób trzecich. 

9. Zmiany Regulaminu.

9.1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny, w szczególności wobec zmiany obowiązujących przepisów prawnych, decyzji sądu lub właściwego organu, w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu polskiedomki.pl lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu polskiedomki.pl na zasadach dotychczasowych.
9.2. Administrator publikuje zmiany regulaminu, załączników lub dodatków na stronach WWW Serwisu polskiedomki.pl. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
9.3. Z chwilą publikacji zmian regulaminu, załączników lub dodatków w Internecie wszelkie wcześniejsze postanowienia w tym zakresie tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia nowe, chyba że dalsze postanowienia nn. Regulaminu stanowią inaczej.
9.4. Informacja o zmianie regulaminu, załączników oraz dodatków jest dostępna dla każdego Użytkownika po zalogowaniu do Konta.
9.5. Dotychczasowi Użytkownicy mają prawo odmówić zgody na wprowadzenie nowych postanowień w terminie 30 dni od dokonania zawiadomienia. Przy czym zawiadomienie uznaje się za dokonane skutecznie także w przypadku, gdy Użytkownik nie zapoznał się z informacją o zmianie z powodu braku logowania na Koncie lub innych niezależnych od Administratora przyczyn.
9.6. Odmowa zgody na wprowadzenie nowych postanowień powinna być złożona Administratorowi e-mailem, faksem lub pisemnie. W takim przypadku Konto Użytkownika Serwisu polskiedomki.pl będzie bezzwłocznie usunięte przez Administratora.
9.7. Jeżeli Użytkownik nie złoży odmowy w wyznaczonym terminie i formie przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmianę lub dodanie nowych postanowień Regulaminu.
9.8. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis polskiedomki.pl promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w Załącznikach do nn. Regulaminu.
9.9. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.
Największy w Polsce pakiet rabatów i dodatków!